ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Wanneer je een bestelling doet via de webwinkel www.detailsforyou.nl geef je te kennen dat je met alle genoemde voorwaarden akkoord gaat. Detailsforyou heeft het recht haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bij de koop van een artikel gaat de klant akkoord met de informatie en voorwaarden van Detailsforyou, zoals beschreven hieronder en in de rest van de website:

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Detailsforyou in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en sale items van Detailsforyou zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Detailsforyou behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen.

OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk toestemt met een aanbod van Detailsforyou. De opdrachtgever ontvangt van Detailsforyou een e-mail met daarin de bevestiging van de bestelling.

TEL-EN TAALFOUTEN

Aan tel- en taalfouten kunnen geen rechten worden verleend.

PRIJZEN & BETALING

Alle door Detailsforyou vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euros, inclusief B.T.W. en eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

Betalingen dienen te geschieden via iDEAL.

ANNULERING DOOR DETAILSFORYOU

Detailsforyou heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.

Detailsforyou heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

LEVERING

Op werkdagen besteld, is de volgende dag verzonden. Is het artikel niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je zo snel mogelijk bericht.

OVERMACHT

In geval van overmacht is Detailsforyou niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

EVENTUELE SCHADE

– Detailsforyou stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt door haar producten.

– De sieraden en accessoires van Detailsforyou zijn niet geschikt voor kinderen.

– Detailsforyou stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.

– De sieraden van Detailsforyou kunnen niet tegen water. Detailsforyou stelt zich dan ook niet aansprakelijk bij waterschade.

RETOURNEREN

– Je order kan niet geretourneerd of geruild worden, behalve bij een productiefout. Producten waarbij de kleur afwijkt / vervaagd kunnen niet worden geruild of geretourneerd. 

– Binnen 48 uur na ontvangst van je order moet je per e-mail Details for you op de hoogte stellen bij het concluderen van een productiefout. Vermeld je factuurnummer, een foto van het kapotte item en artikelnummer in de e-mail. Je kunt deze mail sturen naar: info@detailsforyou.nl

– Na ontvangst van deze e-mail en de bevestiging dat het inderdaad een productiefout betreft zal Details for you de aanschafprijs van het item binnen 5 werkdagen op de rekening terugstorten.

AANSPRAKELIJKHEID

– Detailsforyou is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Detailsforyou. Detailsforyou is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

– Indien Detailsforyou, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

-Detailsforyou is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens het transport.

-Detailsforyou is niet aansprakelijk indien de klant een verkeerd adres ingeeft bij het doen van een bestelling via de webshop. 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webwinkel berusten bij Detailsforyou of andere rechthebbenden.

Het is verboden de producten van Detailforyou te verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Detailsforyou of andere rechthebbenden.

Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een e-mail: info@detailsforyou.nl

www.detailsforyou.nl © 2021